Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Strateški koncept Nata /

Strateški koncept Nata

Strateški koncept Nata (NSK) je dokument, ki predstavlja okvir oziroma programsko politiko za delo Zavezništva. Strateški koncept iz leta 1999 je Natovo strategijo prilagodil okoliščinam v obdobju po hladni vojni, pri čemer je ohranil zagotovilo iz 5. člena (kolektivna obramba) in upošteval takratne varnostne grožnje. Danes se Nato sooča s precej drugačnimi varnostnimi in strateškimi izzivi kot v preteklosti, kar terja iskanje učinkovitih odzivov nanje.

Na vrhu Nata v Strasbourgu/Kehlu aprila 2009 so predsedniki držav in vlad generalnemu sekretarju (GS) Nata podelili mandat, da oblikuje novi Strateški koncept, ki je bil pripravljen za sprejem do vrha Zavezništva 19. in 20. Novembra 2010 na Portugalskem. Novi GS Anders Fogh Rasmunssen je takoj po prevzemu funkcije avgusta 2009 imenoval skupino strokovnjakov (Group of Experts - GoE), ki jo je vodila dr. Madeleine K. Albright (ZDA). Cilj GoE je bil do maja 2010 GS-ju Nata predstaviti svoje analize, ugotovitve in priporočila glede NSK. Že do zasedanja MZZ Nata decembra 2009 pa je GoE pripravila tudi vmesno poročilo o napredku. Širok transatlantski konsenz o novi strategiji Zavezništva je nujen element za uspešno prilagajanje Zavezništva novim varnostnim grožnjam in izzivom. 

Proces oblikovanja koncepta je bil sestavljen iz treh ločenih faz. V sklopu prve faze (»Reflection phase« od avgusta 2009 do marca 2010) so potekali štirje seminarji, katerih osnovni namen je bil omogočiti strateško razpravo, v katero je bil vključen tudi širši krog zainteresirane javnosti (predstavniki svetovnih in regionalnih mednarodnih organizacij, think-tankov, nevladna in akademska sfera).

Prvi seminar "NATO’s Fundamental Security Tasks" je potekal v Luksemburgu 16. oktobra 2009. Obravnaval je Natove osnovne naloge in funkcije v prihodnosti. Drugi seminar je potekal 13. novembra 2009 v Sloveniji (KC Brdo) z naslovom »NATO's Engagement in an Era of Globalization«. Razprava na seminarju je potekala v okviru štirih panelov, in sicer: izkušnje iz operacij in njihov vpliv na prihodnjo strategijo; kako se Zavezništvo spopada z razvijajočimi se varnostnimi grožnjami; kako širok naj bo spekter angažiranja Zavezništva; celostni pristop in možnosti za njegovo izboljšavo. Sledila sta še seminarja na Norveškem (Oslo, 14. januar 2010) z naslovom  "Partnerships and Beyond" in v ZDA z naslovom "Transformation: Structures, Forces and Capabilities"  (23. februar 2010).

Po seminarjih so člani GoE v okviru druge faze (»Consultation phase« - marec 2010 – april 2010) pričeli z obiski prestolnic članic Nata z namenom razprave z vladami in parlamentarnimi odbori o njihovih ugotovitvah in predlogih. Do konca aprila 2010 je GoE z analizami in priporočili seznanila GS Nata, ki je na osnovi slednjih pripravil poročilo o elementih novega Strateškega koncepta in ga posredoval v mnenje zaveznicam. Še pred poletjem 2010 je GS Nata na ta način pridobil politične smernice za oblikovanje novega koncepta. Konec poletja 2010 je GS Nata pripravil svoj osnutek koncepta, ki so ga nato obravnavali predstavniki zaveznic na zasedanjih Severnoatlantskega sveta (»Drafting and final negotiation phase« - april/maj 2010 - jesen 2010). Usklajeno besedilo je GS Nata predstavil na vrhu Nata novembera 2010 na Portugalskem. Po sprejemu/potrditvi dokumenta s strani predsednikov držav in/ali vlad je besedilo uradno postalo nov veljavni Strateški koncept Nata.