Stalno predstavništvo RS pri zvezi NATO /Slovenija in Nato /Partnerstva /

Partnerstva

Strateškim razmeram po hladni vojni se je Nato prilagodil s sprejetjem širše opredelitve varnosti in uvedbo široko zasnovane strategije in sodelovanja za celotno evro-atlantsko območje, kar še danes velja za eno od temeljnih varnostnih nalog Zavezništva. S partnerskimi državami poteka politični dialog in obrambno-vojaško sodelovanje, v mnogih primerih pa tudi skupno sodelovanje v operacijah in misijah Nata, s ciljem boja zoper skupne varnostne izzive in grožnje. Proces se je začel leta 1990, ko so voditelji zavezniških držav predlagali sodelovanje z državami srednje in vzhodne Evrope ter nekdanjimi sovjetskimi republikami.

Tako se je decembra leta 1991 oblikoval Severno-atlantski svet za sodelovanje (NACC), kot forum za posvetovanje, s katerim bi gradili medsebojno zaupanje. Leta 1994 je bil ustanovljen program političnega dvostranskega sodelovanja med Natom in posameznimi partnerskimi državami - Partnerstvo za mir (PzM). Dejavnosti obsegajo vojaške vaje, delavnice, seminarje in tečaje za usposabljanje. Poseben poudarek je na tem, da postanejo vojaške enote bolj transparentne in so pod ustreznim demokratičnim nadzorom. Izkušnje, pridobljene v PzM so znatno prispevale k sodelovanju med državami, ki so bile udeležene v enotah za ohranjanje miru.

Danes se Nato in njegove partnerice redno posvetujejo o varnostnih in obrambnih vprašanjih v okviru Evro-atlantskega partnerskega sveta (EAPC), ki ga je leta 1997 nasledil NACC. EAPC trenutno združuje 50 članic Nata in partnerskih držav v multilateralnem forumu za dialog in posvetovanja o političnih in varnostnih vprašanjih. Svet deluje tudi kot politični okvir za posamezne dvostranske odnose, ki se razvijajo med članicami Nata in državami PzM.

Pomembno je Natovo partnerstvo z Rusijo, ki poteka v okviru Sveta Nato-Rusija (NRC). NRC je bil ustanovljen leta 2002 in predstavlja institucionalni okvir za konzultacije, gradnjo medsebojnega zaupanja, sodelovanje, sprejemanje skupnih odločitev in dejanj vseh 29 držav članic NRC. V okviru tega telesa potekajo med državami članicami Nata in Rusijo redne in na enakopravni osnovi politične konzultacije in praktično sodelovanje o najpomembnejših političnih in varnostnih vprašanjih, s katerimi se soočamo v evro-atlantskem prostoru. Precejšnja pozornost je namenjena nadgradnji dosedanjega sodelovanja med Natom in Rusijo glede Afganistana, katerega stabilnost je videna kot skupni cilj 29 držav NRC. Druge pomembne teme za dialog in sodelovanje v okviru NRC so: boj proti terorizmu, civilno-krizno upravljanje, nadzor nad oborožitvijo, razorožitev, preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje, jedrsko orožje, raketna obramba, boj proti piratstvu, ranljivost kritične infrastrukture, boj proti narkotikom, znanstveno sodelovanje, vojaško-tehnično sodelovanje, obrambna reforma, logistika in javna diplomacija.

Nato trenutno sodeluje z Ukrajino in Gruzijo v okviru Komisije Nato-Ukrajina (NUC), ki je bila ustanovljena leta 1997, in Komisije Nato-Gruzija (NGC), ki je bila ustanovljena leta 2008. Obe Komisiji predstavljata forum za politični dialog in  praktično sodelovanje med Natom in Ukrajino oziroma Gruzijo o varnostno-političnih vprašanjih obojestranskega interesa. Ob tem pa obe Komisiji služita kot okvir za spodbujanje potrebnih političnih, ekonomskih in obrambno-vojaških reformnih naporov Ukrajine ter Gruzije, ki so povezane z njunimi evro-atlantskimi aspiracijami. V okviru obeh Komisij sta Ukrajina in Gruzija na podlagi odločitve z zasedanja zunanjih ministrov Nata decembra leta 2008 začeli z implementacijo Letnih nacionalnih programov (LNP), kar pa ne prejudicira potrebnih odločitev glede Akcijskega načrta za članstvo (ANČ), ki ostaja najkoristnejši in najprimernejši mehanizem za približevanje aspirantk v Nato in proces znotraj katerega se najučinkoviteje definirajo zahtevani standardi ter oceni izvajanje reform za dosego le-teh.

Sredozemski dialog (SD) je bil ustanovljen leta 1994. Trenutno vključuje sedem sredozemskih držav in sicer: Alžirijo, Egipt, Izrael, Jordanijo, Mavretanijo, Maroko in Tunizijo. Cilji so vzpostaviti in izboljšati regionalno varnost in stabilnost in se zavzeti za boljšo medsebojno razumevanje, predvsem razbliniti napačna mnenja o Natovih politikah in delovanju na splošno.
 
Sodelovanje omogoča politične konzultacije z rednimi izmenjavami mnenj in praktično sodelovanje na konkretnih projektih. SD temelji na skupnem lastništvu, nediskriminaciji in lastnih prizadevanjih. To sodelovanje odraža odnos zavezništva do varnosti v Sredozemlju in povezanosti z varnostjo Evrope. Gre za vrsto različnih sodelovanj, od piratstva, terorizma, nelegalne migracije in trgovine z ljudmi, tihotapljenja orožja in vojaškega sodelovanja. Na političnem sodelovanju potekajo srečanja v dveh formatih: multilateralnem Nato+7 ali bilateralnem Nato+1. Politična srečanja so enkrat letno na ravni veleposlanikov ali na delovni ravni in dajejo priložnost izmenjavi stališč in mnenj za razprave o pomembnih vprašanjih povezanih z sredozemsko regijo.
 
Na vrhu v Istanbulu 2004 je bila ustanovljena pobuda o sodelovanju držav Bližjega vhoda z Zavezništvom. Gre za t.i. Istanbulsko pobudo o sodelovanju (ICI). Od šestih članic Sveta za sodelovanje v Zalivu (Golf Cooperation Council – GCC), štiri države sodelujejo v ICI,  in sicer Kuvajt, Bahrajn, Katar in Združeni arabski emirati in so imenovale predstavnike za stike v Natu. Namen sodelovanja je prispevek k dolgoročni regionalni varnosti med državami bližnjevzhodne regije ter dvostransko sodelovanje na vojaško varnostnih področjih kjer lahko Nato prispeva dodatno vrednost. Prioritetna področja sodelovanja zajemajo varnost meja, energetsko varnost, obrambne reforme, boj proti razširjanju orožja za množično uničevanje, boj proti terorizmu, lahko orožje, civilno krizno upravljanje, vojaško sodelovanje, izvedba operacij v podporo miru, vojaško izobraževanje, vojaško načrtovanje, javna diplomacija in energetska varnost. Iniciativa je komplementarna Sredozemskemu dialogu in ne podvaja nalog. Sodelovanje poteka bilateralno v obliki Nato+1 in sicer na seminarjih, strokovnih srečanjih, delavnicah in podobnih tečajih v okviru Natove šole v Oberammergau, Natovega Defense Collega, sedeža Nata v Bruslju, zaveznic in partneric za mir.
 
Države ICI so se v preteklem obdobju sodelovanja izkazale kot konstruktivni partnerji in poudarile nadaljnji interes za poglabljanje partnerstva v prihodnosti. Nato je zainteresiran za ohranjanje varnosti in stabilnosti na bližnjevzhodni regiji in zato želi nadgraditi sodelovanje z ICI.

Partnerstva: